Władze Wydziału

Dziekan

prof. dr hab. Zbigniew Madeja

telefon: 12 664 60 03
e-mail: dziekan.wbbib@uj.edu.pl
e-mail: z.madeja@uj.edu.pl

Profesor Zbigniew Madeja wszystkie stopnie naukowe otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia z zakresu biologii molekularnej ukończył na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi i tam też uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych. W roku 1991 został zatrudniony w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Biologii Molekularnej. Z Zakładem tym pozostaje związany do chwili obecnej, pełniąc od roku 2006 funkcje kierownika zakładu.

Prof. Madeja przebywał na zagranicznych stażach naukowych, m.in. w Szwecji i Szwajcarii. Badania przez niego prowadzone dotyczą m.in. mechanizmów migracji komórek prawidłowych i nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu homo- i heterotypowych oddziaływań komórka-komórka na aktywność ruchową komórek nowotworowych, reakcji komórek na topografię podłoża (naprowadzanie przez kontakt), mechanizmów elektrotaksji (reakcji komórek na pole elektryczne) i chemotaksji. Jest autorem ponad 50 prac naukowych z tej dziedziny.

Prof. Madeja jest również członkiem Prezydium Komitetu Cytobiologii PAN Profesor Zbigniew Madeja jest kilkukrotnym laureatem Nagrody JM Rektora UJ za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał 7 października 2010 roku.

Od maja 2012 roku prof. Madeja był Prodziekanem WBBiB ds. nauki i współpracy międzynarodowej. W lipcu 2014 roku (po przejściu na emeryturę prof. Wojciecha Froncisza) został wybrany po raz pierwszy na stanowisko Dziekana WBBiB. Obecnie sprawuję tę funkcję w ramach drugiej kadencji (od maja 2016 r.)

Kompetencje Dziekana

Prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Marta Michalik

telefon: 12 664 60 01
e-mail: marta.michalik@uj.edu.pl

Dr hab. Marta Michalik ukończyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ studia magisterskie z zakresu biologii, ze specjalnością biochemia, oraz studia doktoranckie z biologii molekularnej. Tam też uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych oraz doktora habilitowanego w dziedzinie biologia. Od początku  swej pracy zawodowej  do chwili obecnej związana jest z Zakładem Biologii Komórki, początkowo Instytutu Biologii Molekularnej, a obecnie WBBiB. 

Badania prowadzone przez dr hab. Martę Michalik dotyczą m. in. biologii ludzkich i zwierzęcych komórek prawidłowych w różnych stanach patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów fenotypowego przejścia fibroblastów w miofibroblasty, w kontekście patogenezy astmy oskrzelowej. Interesują ją również mechanizmy transformacji nowotworowej, a w tym kontekście – nowoizolowane związki roślinne działające toksycznie a przy tym selektywnie i specyficznie na różne typy komórek nowotworowych. Dorobek naukowy dr hab. Marty Michalik obejmuje 45 prac oryginalnych, 10 prac przeglądowych oraz ponad 70 komunikatów konferencyjnych.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim dr hab. Marta Michalik uczestniczyła m.in. w pracach  Stałej Rektorskiej Komisji ds. Procesu Bolońskiego (2003-2006), Stałej Rektorskiej Komisji ds. Programów Edukacyjnych i Rozwoju Dydaktyki (2006-2008), Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2009-2012) oraz Uczelnianej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia (2012-2016). Wielokrotnie była sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Pełniła również funkcje Pełnomocnika Rektora UJ ds. ankiet studenckich na Wydziale BBiB (2006-2009) oraz przewodniczącej Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości kształcenia (2012-2016). Dr hab. Marta Michalik jest kilkukrotnym laureatem Nagrody JM Rektora UJ za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz naukowej.

Kompetencje Prodziekana

Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. Ryszard J. Gurbiel

telefon: 12 664 65 13
e-mail: ryszard.gurbiel@uj.edu.pl

Dr hab. Ryszard J. Gurbiel od 1975 roku był związany z Instytutem Biologii Molekularnej i Zakładem Biofizyki, gdzie początkowo zatrudniony był na stanowisku asystenta a później adiunkta. Obecniekieruje Zakładem Biofizyki Molekularnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Tytuł doktora uzyskał w 1984 roku, zaś habilitował się w 1998. W czasie ostatnich dziesięciu lat kilkakrotnie przebywał na stażach naukowych w USA, m.in. na Northwestern University w Illinois. Dr hab. Ryszard J. Gurbiel jest także laureatem Nagrody JM Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe za cykl opublikowanych prac związanych z badaniami struktury metaloenzymów metoda ENDOR.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim dr hab. Gurbiel uczestniczył m.in. w pracach Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju (2008–2012), Rektorskiej Komisji ds. Komputeryzacji Uczelni, oraz pełnił funkcję Pełnomocnika Dziekana UJ ds. infrastruktury (od marca 2009 do września 2012). Funkcję Prodziekana ds. ogólnych pełni już po raz drugi (pierwsza kadencja obejmowała okres od 2012 do 2016 r.).

Kompetencje Prodziekana

Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Jolanta Jura

telefon: 12 664 63 59
e-mail: jolanta.jura@uj.edu.pl

Profesor Jura ukończyła studia w roku 1990 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Toruniu. W latach 1990–2000 pracowała w Instytucie Genetyki Człowieka w Poznaniu. W 1994 r. uzyskała stopień doktora nauk biologicznych na Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, a sześć lat później stopień doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Tematem ówczesnych zainteresowań prof. Jury była analiza mutacji i identyfikacja genów ważnych w rozwoju wybranych chorób genetycznych. W roku 2014 została mianowana profesorem.
 
W roku 2001 prof. Jura związała się z WBBiB. Od roku 2013 kieruje Zakładem Biochemii Ogólnej. Obecnie tematem jej zainteresowań jest regulacja stanu zapalnego na poziomie molekularnym oraz etiologia wybranych chorób (zespół metaboliczny, choroby skóry, nowotwory) o podłożu zaburzeń procesów zapalnych. 
 
Prof. Jura przebywała na kilku stażach zagranicznych: krótkoterminowych (w Instytucie Genetyki Człowieka w Getyndze, w Instytucie Genetyki Człowieka w Bonn,  w Instytucie Nauk Biomedycznych i Biologicznych, na Uniwersytecie w Glasgow, w Laboratorium Onkologii w Instytucie Gaslini w Genui) oraz długoterminowych (Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA). 
 
Jej dorobek naukowy składa się z ponad 40 prac doświadczalnych i około 25 prac przeglądowych, szeregu rozdziałów w książkach i skryptach naukowych oraz blisko 90 prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Badania naukowe są finansowane przez MNiSW, NCN oraz EU. 
 
Prof. Jura jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (od roku 2011 jest Przewodniczącą Krakowskiego Oddziału PTBioch) oraz European Society for Dermatological Research. W maju 2016 została po raz drugi wybrana na stanowisko Prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej (pierwsza kadencja: lata 2014-2016).
 

Kompetencje Prodziekana