Kierunek Biochemia - studia II stopnia, magisterskie

Kierownik studiów

prof. dr hab. Andrzej Kozik
telefon: 12 664 65 25
e-mail: andrzej.kozik@uj.edu.pl
pokój: A104 (4.0.25), I pietro

Informacje podstawowe

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym. W tym czasie, student jest zobowiązany uzyskać 120 punktów ECTS (European Credit Transfer System).

Program studiów obejmuje:

  • lektorat z języka angielskiego (co najmniej poziom B2+) – obowiązkowo
  • przedmioty kształcenia ogólnego do wyboru – 120 godzin, 10 ECTS
  • przedmioty kierunkowe (kursy specjalistyczne i do wyboru) 1080 godzin, 90 ECTS
  • seminarium specjalistyczne – 120 godzin, 8 ECTS
  • pracownię specjalistyczną – 350 godzin, 33 ECTS
  • pracownię magisterską – 150 godzin, 8 ECTS
  • przygotowanie i obronę pracy magisterskiej – 120 godzin, 20 ECTS

UWAGA! W ramach limitu punktowego przynajmniej jeden kurs musi zostać zrealizowany w języku angielskim.

Program studiów od roku akademickiego 2015/2016

Pierwszy rok studiów

I SEMESTR – zimowy

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Ćw./Sem.  ECTS   Forma
 zalicz.
WBt-BT343  Białka immobilizowane
– practicum
- 45/- 4 Egz
WBt-BT341 Biochemia fizyczna
– kurs zaawansowany
- 45/- 4 Zal
WBt-BT340 Biochemia stresu oksydacyjnego 30 -/- 3 Egz
WBt-BT189 Mechanizmy regulacji ekspresji genów 15 - 1 Egz
WBt-BT339 Molekularne mechanizmy oddziaływania
patogen-gospodarz
30 - 3 Egz
WBt-BCH410 Seminarium specjalistyczne I dla studentów Biochemii II stopnia - -/30 2 Zal
WBT-BCH364 Współczesne metody mikroskopowe w badaniach komórkowych 20 15/- 3 Egz
  Lektorat – język angielski 
poziom conajmniej B2+
30 1 Zal
  Kursy do wyboru   5  
  Kursy kształcenia ogólnego do wyboru*   4  
* patrz niżej: Kursy do wyboru

 

II SEMESTR – letni

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Ćw./Sem.  ECTS   Forma
 zalicz.
WBt-ZZ62  Biologiczna chemia pierwiastków  15 - 2 Egz
WBt-BT342  Stabilność strukturalna
i fałdowanie białek
15 - 1 Egz
WBt-BT347 Wzrost i rozwój roślin 
– podstawy molekularne
30 - 2 Egz
WBT-BCH414-1

lub

WBT-BCH414-2
Pracownia specjalistyczna I dla studentów Biochemii II stopnia   105/- 10 Zal
WBt-BCH411 Seminarium specjalistyczne II dla studentów Biochemii II stopnia   -/30 2 Zal
  Lektorat – język angielski 
poziom conajmniej B2+
30 1 Zal
  Kursy do wyboru   12  

Drugi rok studiów

III SEMESTR – zimowy

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Ćw./Sem.  ECTS   Forma
 zalicz.
  Kursy specjalistyczne**
do wyboru
  5  

WBt-BCH415-1

lub

WBt-BCH415-2

Pracownia specjalistyczna II dla studentów Biochemii II stopnia - 250/- 23 zal
WBt-BCH412 Seminarium specjalistyczne III dla studentów Biochemii II stopnia - -/30 2 zal
**patrz niżej: Kursy do wyboru

IV SEMESTR – letni

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Ćw./Sem./Konw.  ECTS   Forma
 zalicz.
WBT-BCH416-1

lub

WBT-BCH416-2
Pracownia magisterska dla studentów Biochemii II stopnia - 150/-/- 8 Zal
WBt-BCH413 Seminarium specjalistyczne dla studentów Biochemii II stopnia - -/30/- 2 Zal
WBt-Bt417 Przygotowanie i obrona pracy magisterskiej - -/-/120 20 Zal

Kursy do wyboru

Kursy kształcenia ogólnego 

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Ćw./Sem.  ECTS   Forma
 zalicz.
WBt-Bt330 Bioethics
– advanced course
10 -/20 3 Zal

WBt-BT107

lub

WBt-BT283

Bioinformatyka

lub

Zastosowania bioinformatyki

15
 

15

30/-
 

30/-

4


4

Zal


Egz

WBt-ZZ55 Filozofia przyrody
– kurs dla I roku biochemii SUM
30 -/30 4 Zal
WBt-BT279 Metodologia publikacji naukowej w biochemii i biologii eksperymentalnej - -/30 3 Zal

Kursy specjalistyczne 

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Ćw./Sem./Konw.  ECTS   Forma
 zalicz.

WBt-BT160

lub

WBt-BT160E

Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego

lub

Analysis and Processing of Microscopy Images

5 25/-/- 2 Zal
WBt-BT396 Analiza instrumentalna i chemia białek - 60/-/- 4 Zal
WBt-BCH350 Białka rekombinowane i ukierunkowana mutageneza 15 45/-/- 4 Zal
WBt-BCH324 Białka szoku cieplnego 15 -/-/- 2 Zal
WBt-BT309 Bioaktywne toksyny pochodzenia sinicowego 15 20/-/- 2 Zal
WBt-BT168 Biologia strukturalna błon 30 30/-/- 5 Zal
WBt-BCH504 Genetyka molekularna
– ćwiczenia
- 30/-/- 2 Zal
WBt-BCH503 Genetyka molekularna
– wykład
30 - 2 Egz
WBt-BT2-130E Molecular mechanisms of angiogenesis 15 30/-/- 4 Egz
WBt-BT140E Nuclear receptors in gene regulation and diseases 30 -/-/- 3 Zal
WBt-BCH379 Peptydy bioaktywne 15 30/-/- 4 Zal

WBt-BT1-210

lub

WBt-BT2-209

Przeciwciała monoklonalne – kurs podstawowy

lub

Przeciwciała monoklonalne – kurs rozszerzony

12

 

 

12

-/18/-

 

 

40/18/-

2

 

 

6

Egz

 

 

Egz

WBt-BCH505 Wstęp do biochemii fizycznej - -/-12 1 Zal
WBt-BT146 Wykorzystanie liposomów do transportu leków 15 15/-/- 3 Zal

Założenia programowe

Komplet informacji dotyczących obowiązujących założeń programowych dla studiów II stopnia na kierunku Biochemia jest dostępny w postaci załącznika nr 1 do uchwały Rady Wydziału WBBiB UJ z dnia ....