Kierunek biochemia - studia I stopnia, licencjackie

Kierownik studiów

prof. dr hab. Andrzej Kozik
telefon: 12 664 65 25
e-mail: andrzej.kozik@uj.edu.pl
pokój: A104 (4.0.25), I pietro

Informacje ogólne

Studia trwają trzy lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze minimalnym 2325 godzin. W tym czasie, student jest zobowiązany uzyskać minimum 180 punktów ECTS (European Credit Transfer System). Studia kończą się uzyskaniem licencjatu z biochemii.

Program studiów obejmuje przedmioty trzech grup:

 • przedmioty kształcenia ogólnego (A),
 • przedmioty podstawowe (B),
 • przedmioty kierunkowe (C),

a także

 • praktykę zawodową,
 • przygotowanie pracy licencjackiej.

W obrębie każdej grupy przedmiotów występują:

 • przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów danego rocznika, o ściśle określonym łącznym wymiarze godzin,
 • przedmioty, które student wybiera stosownie do swojego indywidualnego toku studiów, w takiej liczbie, by wypełnić określone w programie studiów, minimalne obciążenie godzinowe.

Przedmioty kształcenia ogólnego

Do przedmiotów kształcenia ogólnego (grupa A) zaliczane są:

 • lektorat z języka angielskiego (120 godzin),
 • wychowanie fizyczne (60 godzin),
 • filozofia (30 godzin),
 • przedmioty do wyboru (A-II), w łącznym wymiarze 90 godzin.

Pierwsze trzy z wymienionych przedmiotów są obowiązkowe (A-I). Lektorat 1, z języka angielskiego, jest obowiązkowy na pierwszym i drugim roku studiów. Wyjątkowo dopuszcza się możliwość zaliczenia języka angielskiego na trzecim roku. Lektorat kończy się egzaminem końcowym na poziomie B2 (TELC – The European Language Certificates). Ocena z egzaminu wliczana jest do średniej ocen ze studiów. Student legitymujący się certyfikatem CAE lub CPE z oceną A lub B jest zwolniony z obowiązku zaliczania lektoratu z języka angielskiego, jednak ma wtedy obowiazek wybrania 120 godzin  lektoratu 2 spośród: języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego.

Przedmioty podstawowe

Przedmioty podstawowe (grupa B) mają na celu dostarczenie studentowi uniwersalnych podstaw przyrodniczych (z matematyki, fizyki, chemii) niezbędnych w dalszym toku studiów. Większość kursów z tej grupy jest obowiązkowa (B-I). Dodatkowo, do wyboru są przedmioty (B-II), które mają znaczenie fundamentalne dla konkretnych bloków tematycznych (działów biochemii) w obrębie późniejszego kształcenia kierunkowego studenta na poziomie zaawansowanym.

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty kształcenia kierunkowego (grupa C) podzielone są na dwa poziomy. Poziom pierwszy (C-I) obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów, rozbudowane kursy podstaw biochemii i biologii molekularnej.

Dalsze kształcenie, na poziomie C-II, odbywa się w blokach tematycznych poświęconych najważniejszym działom biochemii, które student wybiera stosownie do swoich zainteresowań. W celu zrealizowania wymaganego minimalnego obciążenia godzinowego, konieczny jest wybór trzech bloków tematycznych.

Każdy blok tematyczny otwierają dwa duże kursy wiodące, obowiązkowe dla studentów, którzy wybrali dany blok. Bloki zawierają ponadto kursy uzupełniające, które student, uczestniczący w danym bloku tematycznym, wybiera tak, aby zrealizować wymagane dla danego bloku minimalne obciążenie godzinowe.

Wśród tych zajęć uzupełniających znajduje się pracownia licencjacka, którą wybrać może student, planujący przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wyniki własnych badań doświadczalnych, wykonanych pod nadzorem opiekuna w określonym laboratorium biochemicznym.

Wybór opiekuna naukowego

Najpóźniej do końca drugiego semestru student zobowiązany jest wybrać opiekuna naukowego (wybór opiekuna należy zgłosić w sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz).

Opiekunem naukowym może być każdy pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub stopniem doktora, prowadzący badania naukowe z zakresu biochemii.  Lista potencjalnych opiekunów znajduje się w sekretariacie.

W porozumieniu z opiekunem student uzgadnia wybór dodatkowych przedmiotów (wybór kursów należy zgłosić w sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz) oraz szczegółowy temat pracy licencjackiej. Opiekun czuwa nad przygotowywaniem pracy licencjackiej, a jeśli ma ona zawierać wyniki oryginalnych badań – organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta doświadczenia laboratoryjne.

Licencjat

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego licencjata jest:

 • zdobycie wymaganej liczby punktów oraz zaliczenie kursów przewidywanych przez program studiów,
 • przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej,
 • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.

Wyjazd na stypendium naukowe

Studenci studiów I stopnia kierunku Biochemia mogą korzystać z krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych i staży. Udział w tego typu programach wymaga zgody opiekuna naukowego i starannego zaplanowania toku studiów. Regulamin wyjazdu na stypendia jest dostępny w osobnej podzakładce.

Założenia programowe

Komplet informacji dotyczących obowiązujących założeń programowych dla studiów I stopnia na kierunku Biochemia jest dostępny w postaci załącznika nr 1 do uchwały Rady Wydziału WBBiB UJ z dnia 21 czerwca 2011.

Założenia programowe