Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACA ZE ZWIERZĘTAMI

Zwierzętarnia WBBiB

Zwierzętarnia na WBBiB (nr użytkownika 053, nr hodowcy 078) składa się z dwóch podjednostek – Zwierzętarni Konwencjonalnej oraz Zwierzętarni SPF (Specyfic Patogen Free).​

Zwierzętarnia SPF została uruchomiona w roku 2011 dzięki środkom unijnym z projektu pt. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia. Zwierzętarnia ta podzielona jest na dwie odrębne części  hodowlaną (dostępną tylko dla wybranego personelu) oraz eksperymentalną. W części eksperymentalnej znajduje się aparatura pozwalająca na prowadzenie doświadczeń z zakresu biologii układu krążenia, biologii nowotworów, immunologii, mikrobiologii oraz biologii komórek macierzystych.

Pełną sterylność oraz bezpieczeństwo dla zwierząt i osób pracujących zapewniają stacje wymiany klatek, stacja usuwania ściółki, automatyczna myjnia, digestrium oraz dwa autoklawy.
 

ZWIERZĘTARNIA KONWENCJONALNA (doświadczalna)

 • Prowadzenie:  
 • Zakład Biofizyki
 • Kierownik: 
 • prof. dr hab. Krystyna Urbańska,  tel. 12 664 61 53, e-mail: krystyna.urbanska@uj.edu.pl
 • Pracownicy:
 • mgr Dominika Michalczyk-Wetula, tel. 12 664 64 30, e-mail: dominika.michalczyk@uj.edu.pl
 • Agnieszka Kurdziel, tel. 12 664 66 01
 • Karolina Wolska, tel. 12 664 66 01
 • Lekarz weterynarii :
 • Joanna Szklarska-Piotrowska 
 • Osoba nadzorująca osoby sprawujące opiekę oraz odpowiedzialna za dobrostan:
 • mgr inż. Ewa Werner
 • Osoby odpowiedzialne za dobrostan:
 • prof. dr hab. Krystyna Urbańska
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz

ZWIERZĘTARNIA SPF (doświadczalno-hodowlana)

 • Prowadzenie:
 • Zakład Biotechnologii Medycznej
 • Kierownik:
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz, tel. 12 664 64 11, e-mail: alicja.jozkowicz@uj.edu.pl
 • Pracownicy:
 • mgr inż. Ewa Werner, tel. 12 664 53 49; 12 664 68 33, e-mail: ewa.werner@uj.edu.pl
 • mgr Karolina Hajduk, tel. 12 664 53 49; 12 664 68 33
 • mgr inż. Janusz Drebot, tel. 12 664 54 49
 • mgr inż. Klaudia Puła, tel. 12 664 54 49
 • Lekarz weterynarii: 
 • Anita Zielonka
 • Osoba nadzorująca osoby sprawujące opiekę oraz odpowiedzialna za dobrostan:
 • mgr inż. Ewa Werner
 • Osoby odpowiedzialne za dobrostan:
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz
 • prof. dr hab. Krystyna Urbańska

Uzyskiwanie wyznaczeń – procedury i formularze

PROCEDURA
Co należy zrobić, aby zostać wyznaczonym jako osoba planująca, wykonująca lub uczestnicząca w procedurach na zwierzętach lub osoba uśmiercająca zwierzęta


OSOBY PLANUJĄCE PROCEDURY NA ZWIERZĘTACH
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę planującą procedury na zwierzętach należy:

 1. Wypełnić i podpisać obie strony  Wniosku o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach.
  UWAGA! Osoby nie będące pracownikami Użytkownika* (nie dotyczy to doktorantów WBBiB oraz osób, które mają podpisaną z Użytkownikiem umowę cywilno-prawną) powinny wypełnić  Wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach nie będącej pracownikiem Użytkownika. W miejsce: DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ (pkt. C) należy wpisać dane osoby, we współpracy z którą w jednostce wykonywane będą doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt lub kierownika zwierzętarni, w której planowana jest praca.
 2. W przypadku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach dołączyć potwierdzoną** kopię dyplomu ukończenia wyżej wymienionych studiów.
 3. Dołączyć potwierdzoną** kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób planujących procedury doświadczalne.
 4. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego staż pracy (zezwolenie indywidualne lub  Zaświadczenie o stażu pracy. W przypadku, gdy staż pracy miał miejsce w WBBiB UJ dołączyć zaświadczenie w dwóch egzemplarzach: jeden – podpisany przez bezpośredniego przełożonego, drugi – bez podpisu):
  • 3 lata dla osób posiadających stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
  • 4 lata dla osób posiadających stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione powyżej albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych.
 5. Wypełnić  Formularz wyznaczenia dla osoby planującej doświadczenia na zwierzętach.
 6. Przed złożeniem dokumentów w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ, należy je wcześniej przekazać do weryfikacji.***

OSOBY WYKONUJĄCE PROCEDURY NA ZWIERZĘTACH
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę planującą procedury na zwierzętach należy:

 1. Wypełnić i podpisać obie strony  Wniosku o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach.
  UWAGA! Osoby nie będące pracownikami Użytkownika* (nie dotyczy to doktorantów WBBiB oraz osób, które mają podpisaną z Użytkownikiem umowę cywilno-prawną) powinny wypełnić  Wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach nie będącej pracownikiem Użytkownika. W miejsce: DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ (pkt. C) należy wpisać dane osoby, we współpracy z którą w jednostce wykonywane będą doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt lub kierownika zwierzętarni, w której planowana jest praca.
 2. W przypadku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach dołączyć potwierdzoną** kopię dyplomu ukończenia wyżej wymienionych studiów.
 3. Dołączyć potwierdzoną** kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób wykonujących procedury doświadczalne.
 4. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego staż pracy (zezwolenie indywidualne lub  Zaświadczenie o stażu pracy. W przypadku, gdy staż pracy miał miejsce w WBBiB UJ dołączyć zaświadczenie w dwóch egzemplarzach: jeden – podpisany przez bezpośredniego przełożonego, drugi – bez podpisu):
  • 1 rok dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
  • 2 lata dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów innym niż wymienione powyżej lub osób posiadających wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe z godne z zakresem wykonywanych procedur.
 5. Wypełnić  Formularz wyznaczenia dla osoby wykonującej doświadczenia na zwierzętach.
 6. Przed złożeniem dokumentów w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ, należy je wcześniej przekazać do weryfikacji.***

OSOBY UŚMIERCAJĄCE
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę uśmiercającą zwierzęta należy:

 1. Wypełnić i podpisać obie strony  Wniosku o wyznaczenie osoby uśmiercającej zwierzęta.
 2. Dołączyć potwierdzoną** kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej/wyższej/tytuł naukowy.
 3. Dołączyć potwierdzoną** kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób uśmiercających.
 4. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego odbycie trzymiesięcznej praktyki lub staż pracy (zezwolenie indywidualne lub  Zaświadczenie o stażu pracy/ Zaświadczenie o odbyciu praktyki) W przypadku, gdy staż pracy miał miejsce w WBBiB UJ dołączyć zaświadczenie w dwóch egzemplarzach: jeden – podpisany przez bezpośredniego przełożonego, drugi – bez podpisu):
 5. Wypełnić  Formularz wyznaczenia dla osoby uśmiercającej zwierzęta.
 6. Przed złożeniem dokumentów w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ, należy je wcześniej przekazać do weryfikacji.***

OSOBY UCZESTNICZĄCE
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę uczestniczącą w procedurach na zwierzętach należy:

 1. Wypełnić i podpisać obie strony  Wniosku o wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach.
 2. Dołączyć potwierdzoną** kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób uczestniczących w procedurach doświadczalnych.
 3. Wypełnić  Formularz wyznaczenia dla osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach.
 4. Przed złożeniem dokumentów w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ, należy je wcześniej przekazać do weryfikacji.***

Użytkownikiem jest w tym wypadku Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
**  Oryginał dokumentu wraz z kopią należy przynieść do sekretariatu ds. ogólnych WBBiB UJ. Na kopii należy uzyskać pieczęć oraz podpis osoby potwierdzającej zgodność kopii z oryginałem.
***  Osobami weryfikującymi dokumenty są:

mgr  Dominika Michalczyk-Wetula
pokój: 2.01.29 (parter), Zakład Biofizyki
telefon: 12 664 64 30
e-mail: dominika.michalczyk@uj.edu.pl

mgr inż.  Ewa Werner
pokój: 3.0.2 (I piętro), Zakład Biotechnologii Medycznej
telefon: 12 664 54 39 lub 12 664 64 06
e-mail: ewa.werner@uj.edu.pl

Procedura uzykiwania wyznaczeń: plik do pobrania

DOKUMENTY
Formularze i wnioski, które należy wypełnić z złożyć w celu uzyskania wyznaczeń

Wniosek o wyznaczenie na osobę:

Formularz wyznaczenia dla osoby:

Formularz zaświadczenia o posiadanym stażu pracy dla osoby:

Formularz zaświadczenia o ukończeniu praktyki dla osoby:

Przydatne odnośniki

Materiały ze szkoleń

W marcu 2017 r. na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii odbyło się szkolenie dla osób wykorzystujących w swoich badaniach zwierzęta doświadczalne. Program kursu był zgodny z wymogami ustawy  O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 roku i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 5 maja 2015 roku.

Wykłady skierowane były do:

 • osób planujących doświadczenia,
 • osób wykonujących doświadczenia,
 • osób uczestniczących w doświadczeniach,
 • opiekunów zwierząt,
 • osób przeprowadzających eutanazję zwierząt.​​

 

Poniżej zamieszczone zostały materiały z kursu przekaze przez prowadzących: 

 • Wykład 1: dr Anna Passini, PolLASA
 • Wykład 2: dr n. wet. Małgorzata Sobczak-Filipiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wykład 3: dr Beata Płonka, WBBiB, Uniwersytet Jagielloński
 • Wykład 4: dr Adam Roman, Instytut Farmakologii PAN
 • Wykład 5: mgr Dominika Michalczyk-Wetula, WBBiB, Uniwersytet Jagielloński
 • Wykład 6: prof. Alicja Józkowicz, WBBiB, Uniwersytet Jagielloński
 • Wykład 7:  prof. Anna Wesołowska, CM,  Uniwersytet Jagielloński
 • Wykład 8:  dr Ewelina Rojewska, Instytut Farmakologii PAN
 • Wykład 9 i 10:  lek. wet. Anita Zielonka,  Uniwersytet Jagielloński
 • Wykład 11:  mgr Janusz Drebot  WBBiB, Uniwersytet Jagielloński
 • Wykład 12:  mgr Katarzyna Guła, WBBiB,  Uniwersytet Jagielloński
 • Wykład 13 i 14:  dr Katarzyna Kisiel, Uniwersytet Warszawski
 • Wykład 15:  prof. Józefa Styrna, WBiNoZ, U niwersytet Jagielloński

Zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt WBBiB

Zadaniem Zespołu jest monitorowanie dobrostanu zwierząt, kontrolowanie przeprowadzanych doświadczeń i ich wyników, udzielanie porad i wyszukiwanie nowych opiekunów zwierząt oraz dbanie o należyte wykonywanie przepisów „Ustawy z dnia 15 stycznie 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych – Dz. U. 2015 poz. 266”.

Skład Zespołu

 • prof. dr hab. Joanna Bereta (Zakład Biochemii Komórki)
 • prof. dr hab. Joanna Cichy (Zakład Immunologii)
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Zakład Biotechnologii Medycznej)
 • dr hab. Krzysztof  Pyrć (Zakład Mikrobiologii)
 • prof. dr hab. Krystyna Urbańska (Zakład Biofizyki)
 • mgr inż. Ewa Werner (Zakład Biotechnologii Medycznej)
 • mgr Dominika Michalczyk-Wetula (Zakład Biofizyki)