Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA – STUDIA I STOPNIA

Biofizyka jest nauką interdyscyplinarną przynależną do dwóch obszarów: nauk biologicznych oraz nauk fizycznych. Jej głównym celem jest wyjaśnianie w oparciu o prawa fizyki mechanizmów rządzących procesami biologicznymi. Poznawanie tych mechanizmów następuje przez tworzenie coraz doskonalszych modeli, które obrazują wybrane aspekty funkcjonowania układów ożywionych na różnych poziomach organizacji – od pojedynczych wiązań międzyatomowych, poprzez molekuły, organelle, komórki, całe organizmy, aż do ekosystemów.

Dla kogo

Biofizyka molekularna i komórkowa to kierunek dla osób, które lubią przedmioty ścisłe i równocześnie zafascynowane są procesami zachodzącymi w żywych organizmach. Chcą poznać najnowsze metody badania świata ożywionego oraz dowiedzieć się jak działa aparatura wykorzystywana w tych badaniach. Ciekawi je analiza danych, a także narzędzia i koncepcje stosowane współcześnie do zrozumienia zjawisk biologicznych.

Studentami biofizyki molekularnej i komórkowej mogą zostać absolwenci klas matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych oraz pokrewnych.

Opis kierunku

Kierunek biofizyka molekularna i komórkowa to noweinterdyscyplinarne studia I stopnia. W pierwszym semestrze proponowane są kursy-repetytoria z matematyki, fizyki lub biologii – umożliwiają one uzupełnienie i wyrównanie wiedzy szkolnej wśród absolwentów klas o różnych profilach. Po ukończeniu repetytoriów studenci uczestniczą w kursach fizyki, matematyki, chemii, biologii oraz programowania komputerowego, realizowanych na poziomie uniwersyteckim, i otrzymują solidne przygotowanie z tych przedmiotów.

Przedmioty podstawowe otwierają drogę do kształcenia na poziomie zaawansowanym (jest ono w dużej części realizowane na zasadzie indywidualnego wyboru kursów z bogatej oferty dydaktycznej WBBiB, zgodnie z zainteresowaniami studenta). Zajęcia praktyczne z biofizyki, biochemii fizycznej, biologii komórki, genetyki molekularnej oraz immunologii, odbywają się w doskonale wyposażonych, nowoczesnych pracowniach dydaktycznych WBBiB.

Do pełnego opisu – z natury swej bardzo złożonych – układów biologicznych nieodzowne jest zastosowanie zaawansowanego aparatu informatycznego. Dlatego w toku studiów ważną rolę odgrywają zajęcia poświęcone różnym systemom operacyjnym oraz obsłudze pakietów programów wykorzystywanych w naukach biologicznych oraz specjalistyczne, zaawansowane kursy z bioinformatyki, modelowania komputerowego biocząsteczek, neuroinformatyki i obrazowania wnętrza organizmu.  

Szczegółowy program studiów jest dostępny w zakładce Dla studentów.

Dlaczego studiowanie na WBBiB to dobry wybór

Atutem studiowania biofizyki na WBBiB, w odróżnieniu od kierunków uruchomionych w jednostkach o profilu inżyniersko-technicznym lub fizycznym, jest:

  • bezpośredni dostęp do specjalistycznych pracowni i laboratoriów, gdzie bada się zagadnienia współczesnej biologii i biomedycyny stosując unikalną aparaturę pomiarową,
  • możliwość kontaktu, na miejscu, z wybitnymi przedstawicielami nauk pokrewnych.

W trakcie studiów studenci mają możliwość indywidualnego udziału w projektach realizowanych przez pracowników WBBiB, a co za tym idzie zdobywania doświadczenia niezbędnego w przyszłości. Dodatkowo, co roku na Wydziale organizowany jest konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Zwycięzcy konkursu otrzymują do 10 000 zł na realizację własnych pomysłów naukowych. 

Profil absolwenta

Absolwenci biofizyki molekularnej i komórkowej są przygotowywani do pracy we współczesnych, szybko rozwijających się dziedzinach interdyscyplinarnych, w związku z tym powinni łatwo dostosować się do potrzeb rynku, szczególnie w branżach związanych ze bio-naukami oraz masowym gromadzeniem, przetwarzaniem i integracją danych bioinformatycznych.

Osoby, które ukończyły biofizykę molekularną i komórkową mogą pracować w jednostkach naukowo-badawczych oraz firmach związanych z sektorem life science (biotechnologicznych, farmaceutycznych, diagnostycznych). Mogą też kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku bioinformatyka z biofizyką bądź na kierunkach pokrewnych prowadzonych na WBBiB (biochemia, biotechnologia molekularna), a także na innych uczelniach w kraju i Europie.

Zasady rekrutacji

Rejestracja
Ogólne zasady rekrutacji na studia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione tutaj. Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2018/2019) powinny się zarejestrować w systemie ERK w terminie od 5 czerwca do 6 lipca 2018 r., do godz. 12:00 (nabór podstawowy).

W razie niewypełnienia limitu miejsc, automatycznie uruchamiane są dodatkowe nabory na studia. Termin rejestracji w ramach drugiego naboru upływa 23 lipca. Rejestracja w ramach naboru sierpniowego i wrześniowego kończy się, odpowiednio, 11 i 23 września 2018 r.  

Podstawy kwalifikacji
Studia I stopnia na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa skierowane są do obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Wynik kwalifikacji
Nabór kandydatów na kierunek biofizyka molekulrna i komórkowa odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego z czterech przedmiotów:

  • matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia 

Wynik przedmiotowy liczony jest w oparciu o wyniki pisemnego egzaminu maturalnego uzyskane z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.  

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest wartością wyniku przedmiotowego wybranego z grupy w sposób najkorzystniejszy dla kandydata. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek biofizyka molekularna i komórkowa (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów).

Limit przyjęć

  • Limit miejsc: 30
  • Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 10